top of page

REGULAMIN

Polityka pywatności

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rezerwacji  apartamentów oraz zasady korzystania z apartamentów znajdujących się w posiadaniu Live and Travel Apartments PL Sebastian Baranowski, ul. Kolorowa 6/20, 80-180 Gdańsk , NIP 5832600813 zwanego dalej Live & Travel Apartments wyszczególnionych na stronie internetowej www.liveandtraveapartments.pl. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Live & Travel Apartments. bądź pełnomocnikiem reprezentującym firmę Live and Travel Apartments.

 2. Firma Live and Travel Apartments oświadcza, że na podstawie umowy z Właścicielem Apartamentu, jest uprawniona w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

 3. W ramach umowy najmu, Live and Travel Apartments zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

 4. Zawierając umowę najmu z firmą ive and Travel Apartments PL Sebastian Baranowski, ul. Kolorowa 6/20, 80-180 Gdańsk , NIP 5832600813 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku Live & Travel Apartments. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych – stosownie do przepisów ujętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, a w szczególności do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak i czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

 

§ 2 REZERWACJA APARTAMENTU

      Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu oraz zasad korzystania z Apartamentu.

 

 1. Rezerwacji Apartamentu można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej   www.liveandtravelapartments.pl po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej wraz z informacjami jej dotyczącymi (sposobem płatności, wysokością zadatku, numerem rezerwacji, terminem pobytu, ceną rezerwacji, wysokością kaucji, terminem zapłaty) lub jeśli dokonał płatności online, potwierdzenie rezerwacji.

 3. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Klient ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z działem  obsługi w ciągu 24h. Potwierdzenie Rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu Apartamentu na warunkach określonych w Potwierdzeniu Rezerwacji i zasadach Regulaminu, które stanowią integralną część umowy najmu.

 4. Minimalny okres rezerwacji to 2 noclegi poza sezonem letnim.W sezonie letnim minimalny okres rezerwacji to 4 noclegi.Rezerwacja krótszego pobytu możliwa jest gdy stanowi ona przedłużenie istniejącej rezerwacji lub gdy kończy się w dniu rozpoczęcia kolejnej rezerwacji.

 5. Zdjęcia i opisy na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


§ 3 OPŁATA ZA USŁUGĘ, KAUCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny lub wypoczynkowy jest każdorazowo podana w Potwierdzeniu Rezerwacji (§ 2 pkt.3).

 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

 3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje:
       3,1. opłatę rezerwacyjną,
       3,2. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

 4. Dokonując rezerwacji bezpośrednio na stronie liveandtravelapartments.pl Klient zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną, która jest opłatą za przygotowanie Apartamentu,  która stanowi 30% opłaty za usługę wynajmu Apartamentu i która jest bezzwrotną opłatą za rezerwację. Wpłaty opłaty rezerwacyjnej Klient dokonuje bezpośrednio na stronie liveandtravelapartments.pl, za pomocą karty kredytowej, Paypal, lub PayU. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie lub mailowo, Klient zobowiązany jest  dokonać opłaty rezerwacyjnej przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji w ciągu 3 dni (72 godzin) od otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji. Pozostałe 70%  opłaty za usługę wynajmu Apartamentu(§3 pkt.3 ppkt.2- pobyt w apartamencie) ,można zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem najmu. 

 5. W przypadku dokonywania rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem opłata za pobyt musi zostać opłacona w całości.

 6. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu oraz miejsca parkingowego (jeśli dotyczy) i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od przygotowania apartamentu, a tym samym, prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.

 7. Podczas zameldowania Live & Travel Apartments pobiera od Klienta kaucję w formie preautoryzacji karty płatniczej  na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Wysokość kaucji wynosi od 500,00 zł do 1000,00 zł w zależności od wielkości Apartamentu.

 8. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta. Kaucja zostanie zwrócona Klientowi w formie w jakiej została wpłacona lub na konto z którego została dokonana wpłata. Kaucja nie podlega zwrotowi jeżeli w Apartamencie stwierdzi się uszkodzenia nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu.

 

§ 4 ZMIANA / ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA

 

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie do 14 dni przed planowanym przyjazdem, pod warunkiem że Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie oraz uiszczeniu przez Klienta różnicy w cenie pobytu jeśli taka występuje.

 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu), Live and Travel Apartments ma prawo zatrzymać opłatę rezerwacyjną o której mowa w § 3.   

 3. Jeśli Klient odstępuje od umowy nie z winy Live and Travel, ponosi on całkowity koszt rezerwacji. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Anulowanie lub skrócenie pobytu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem zobowiązuje klienta do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował. 

 5. Warunki anulacji rezerwcji mogą różnić się w zależności od wybranej oferty

 6. Opłata za Anulowanie rezerwacji bezzwrotniej ( w promocyjnej cenie ) nie podlega zwrotowi.

 

§ 5 ZMIANA / ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ LIVE AND TRAVEL APARTMENTS

 1. Zmiana rezerwacji przez Live and Travel Apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Live and Travel Apartments. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody przez dostawców tych mediów bez winy Live and Travel Apartments. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Live and Travel Apartments ma obowiązek zaproponować Klientowi inny Apartament lub inny termin najmu albo odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Live and Travel Apartments zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Live and Travel Apartments ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną oraz inne kwoty wpłacone na poczet umowy najmu Apartamentu.

 3. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji przez Live and Travel Apartments z przyczyn niewymienionych w pkt. 1 lub 2 powyżej, Live and Travel Apartments ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną oraz inne kwoty wpłacone na poczet umowy najmu Apartamentu, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone oraz zapłacić karę umowną w wysokości opłaty rezerwacyjnej przewidzianej dla danego Apartamentu.

 4. Firma Live and Travel Apartments nie zwraca pieniędzy  za niewykorzystany przez Klienta pobyt.
   

§ 6 POBYT KLIENTA

 

 1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru kluczy do Apartamentu o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny pracy biura Live and Travel Apartments, Klient ma obowiązek powiadomić o tym Live and Travel Apartments, co najmniej 24 godziny przed przyjazdem.

 2. Podczas procedury meldunkowej Klient oraz osoby mu towarzyszące zobowiązani są do dokonania odprawy online, czyli weryfikacji tożsamości oraz uiszczenia depozytu w formie pre-autoryzacji karty płatniczej za pomocą aplikacji do obsługi weryfikacji tożsamości. Aplikacja poprosi o dodanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość klienta i poprowadzi przez  cały proces. Po zakończonym pobycie dane klienta takie jak zdjęcie dokumentu zostają bezpowrotnie usuwane.

 3. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.

 4. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:
  - nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu osobistego
  - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  - zachowuje się w sposób agresywny

 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie skargi skierowanej do Live and Travel Apartments, osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego(niewykorzystanego) okresu pobytu ( rezerwacji).W przypadku zaistnienia konieczności interwencji Policji z winy Klienta, Live and Travel Apartments pobierze karę pieniężną w wysokości 300 złotych.

 6. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 7. Palenie w Apartamencie jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

 8. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem i pilotem do bram. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia kluczy lub pilota Klient zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 400 złotych.

 9. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona, jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej lub w Potwierdzeniu Rezerwacji.Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 150 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Live & Travel Apartments może również odmówić wydania kluczy.

 10. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej ze Live and Travel Apartments).

 11. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie. W Apartamencie znajduje się pisemne zestawienie wyposażenia, z którym Klient powinien się zapoznać. Klient zobowiązany jest zgłosić Live and Travel Apartments wszelkie braki wyposażenia w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania kluczy do Apartamentu. Nie zgłoszenie braków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że wyposażenie jest kompletne i znajduje się w dobrym stanie.

 12.  Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących, nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Apartamencie. 

 13. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamencie oraz osobom trzecim zarówno w Apartamencie jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Live and Travel Apartments o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

 14. W przypadku szkód wyrządzonych przez Klienta lub inne osoby przebywające w Apartamencie, podczas najmu Apartamentu przez Klienta, w substancji bądź wyposażeniu Apartamentu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Klienta poprzez zatrzymanie przez Live and Travel Apartments części lub całości kaucji i/lub obciążenie karty kredytowej Klienta. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe.Potrącenie należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń przez Live and Travel Apartments z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję. Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Live and Travel Apartments

 15. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Live and Travel Apartments ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.

 16. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 10.30 lub innej godziny ustalonej z Live and Travel Apartments, Klient jest zobowiązany zwrócić Live and Travel Apartments klucze od Apartamentu oraz pilot od bram. Odbiór kluczy oraz sprawdzenie stanu Apartamentu następuje w obecności Klienta oraz osoby reprezentującej  Live and Travel Apartments.

 17. Live and Travel Apartments zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu 3 dni od daty zwrotu kluczy przez Klienta i zwrotu kaucji na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni od daty opuszczenia Apartamentu przez Klienta.

 18. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Live & Travel Apartments nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystaną usługę.

§ 7 REKLAMACJE

 

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia Klienta dotyczące: 
  - warunków pobytu w wynajętym Apartamencie odbiegających od standardu określonego w ofercie znajdującej się na stronie      internetowej www.liveandtravel.pl
  - standardów obsługi Klienta 
  - zależnych od Live and Travel Apartments okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w Apartamencie.

 2. Reklamacje winny być zgłaszane Live and Travel Apartments w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej.

 3.  Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.

 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.

 5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Live and Travel Apartments.

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Live and Travel Apartments.nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.liveandtravel.pl z przyczyn niezależnych od Live and Travel Apartments.

 2. Live and Travel Apartments może zawiesić dostęp do serwisu www.liveandtravelapartments.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

 3. Zarówno Live and Travel Apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.

 4.  Zarówno Live and Travel Apartments jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, z przyczyn nieleżących po stronie Live and Travel Apartments.lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, funkcjonowania wind jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.

 5. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą Live and Travel Apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy  dal siedziby Live and Travel Apartments.

 

§ 9 DODATKOWE OPŁATY/USŁUGI

 

 1. Sprzątanie końcowe Apartamentu w wysokości od 100 złotych

 2. Doposażenie apartamentu w wanienkę dla dziecka -30zł/szt. -opłata jednorazowa

 3. Dostawienie łóżeczka dla dziecka -30zł/szt. - opłata jednorazowa

 4. Dostawienie łóżka dla dziecka do 12 roku życia -50zł/szt.- opłata jednorazowa

 5. Firma Live and Travel Apartments oferuje pomoc w zorganizowaniu transportu z lotniska do Apartamentu

 • do 4 osób 100 złotych

 • do 8 osób 200 złotych

                                                                                                                    § 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                                                     Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Ilekroć niżej będziemy używać skrótu RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

I. Administrator danych osobowych

My, ive and Travel Apartments PL Sebastian Baranowski, , NIP 5832600813z siedzibą przy ulicy Kolorowej 6/20, 80-180 Gdańsk  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 • W celu informowania Cię o naszej ofercie, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • W celu zawarcia umowy najmu na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • W celu wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków administracyjnych, na podstawie obowiązków wynikających w szczególności z ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, o podatkach i opłatach lokalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • W celach analitycznych dotyczących: preferencji gości, logów technicznych naszej strony internetowej, optymalizacji procedur zawierania i wykonywania umów, obsługi reklamacji i zgłoszeń o awariach, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • W celu badania satysfakcji gości i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości, adres email, numer telefonu.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz innym niezależnym odbiorcom: bankom, firmom zarządzającym nieruchomościami, sprzątającym, serwisującym wyposażenie techniczne budynków i lokali, zajmującym się dostarczaniem korespondencji.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane przekazane nam celu informowania Cię o naszej ofercie przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw, a najdłużej do końca roku następującego po roku, w którym je przekazałeś. Jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, to będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie, do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  a)„sprzeciw marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

 6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;4

 7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane nie zgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które                przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem email biuro@liveandtravelapartments.pl Możesz też zwrócić się do nas listownie na adres wskazany w punkcie I. Zwróć uwagę, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych jest

 • warunkiem zawarcia umowy

 • dobrowolne.

 

Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy lub wydania apartamentu nawet jeżeli wcześniej zawarliśmy umowę.

IX. Informacja o źródle danych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od przedsiębiorców prowadzących portale rezerwacyjne, np. Booking.com, Airbnb.com.

Zobacz także
Lokalizacje

Gdańsk Śródmieście - Jaglana 

Gdańsk Śródmieście - Chmielna 

Gdańsk Śródmieście - Chmielna 

Gdańsk Stare Miasto - Św. Ducha 

Gdańsk Stare Miasto - Tartaczna 

 

Dane firmy

Live & Travel Apartments PL

ul. Kolorowa 6/20

80-180 Gdańsk

NIP  5832600813 

REGON 369178255

biuro@liveandtravelapartments.pl

bottom of page